نقاشی دیجیتال

در این چند نمونه که از آخرین تمرین‌هایم در نقاشی‌های دیجیتال است به دنبال بررسی تاثیر نور و رنگ بودم.

چند نمونهٔ قدیمی از کاریکاتورهای قدیمی که با استفاده تبلت اجرا شده‌اند.